Általános Szerződési Feltételek

 

        Dunakanyar Kedvezménykártya Program


I. KÁRTYABIRTOKOSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák az E-Duna-Ipoly Kft. (a továbbiakban: Rendszergazda) és az Igénylő, illetve Kártyabirtokos közötti Kártyaszerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.


Fogalom meghatározások

 

1) RENDSZERGAZDA: E-Duna-Ipoly Kft. (2627 Zebegény Csalogány út 1. alatt) , mint kártyakibocsájtó.

2) DUNAKANYAR KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM: egy sajátos kedvezményrendszert biztosító kártyarendszer és információs hálózat (továbbiakban: Program).

3) KÁRTYA: Dunakanyar Helyi Kártya vagy Dunakanyar Turisztikai Kártya felirattal és logóval ellátott, a Rendszergazda által a jelen szerződésben részletezett kedvezmények igénybevétele céljából kibocsátott plasztik kártya (továbbiakban: Kártya)

4) IGÉNYLŐ:

Dunakanyar Helyi Kártya esetén:

A Esztergomi-, Szentendrei-, Szobi-, vagy a Váci járás települések bármelyikének közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy, aki a Dunakanyar Helyi Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti.
Dunakanyar Turisztikai Kártya esetén:

Magyarország közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy, valamint a vele egy háztartásban élő természetes személyek (maximum 5 fő) valamint Magyarországon turistaként tartózkodó külföldi 14. életévét betöltött természesetes személy, aki a Dunakanyar Turisztikai Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti.

5) KÁRTYABIRTOKOS: Dunakanyar Helyi Kártyával vagy Dunakanyar Turisztikai Kártyával jogszerűen rendelkező személy.
6) ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával a Kártyaszabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Dunakanyar Helyi Kártyára és/vagy Dunakanyar Turisztikai Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.
7) ELFOGADÓHELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja és a Kártyaszabályzat elfogadása alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Dunakanyar Helyi Kártyát és/vagy a Dunakanyar Turisztikai Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).
8) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Dunakanyar Helyi Kártyával vagy Dunakanyar Turisztikai Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokos részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából (annak teljes összegéből) biztosítani kell.
9) ALAPÁR: az Elfogadóhely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.
10) KÁRTYADÍJ: a Dunakanyar Helyi Kártya vagy a Dunakanyar Turisztikai Kártya átvételekor a kiállításért, illetve a használatért a Kártyabirtokos által fizetendő összeg.
11) IGÉNYLŐLAP: a Dunakanyar Helyi Kártya vagy a Dunakanyar Turisztikai Kártya igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges, az Igénylő által kitöltendő formanyomtatvány.

 

Információk

A Kártyákkal kapcsolatos általános információk elérhetők a Kártyák hivatalos honlapján (www.dunakanyarkartya.hu) továbbá tájékoztatás kérhető a 06-20-391-8546 telefonszámon, valamint az info@dunakanyarkartya.hu e-mail címen.

A Kártyák honlapján és az értékesítési pontokon teszi közzé az alábbiakat:
•    a Kártyák igényléséhez szükséges kérelem és nyilatkozat (továbbiakban: Igénylőlap),
•    a Kártyákkal kapcsolatos díjtételek,
•    a Kártyaszabályzat Elfogadó Partnerek részére,
•    az Általános Szerződési Feltételek a Kártyabirtokosok részére

1. A Kártyaszerződés létrejötte

1.1. A szerződés
• személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Rendszergazda vagy annak megbízott értékesítési partnere (Elfogadó Partner) részére történő átadását követően a Kártyadíj megfizetésével,
• elektronikus igénylés esetén a www.dunakanyarkartya.hu honlapon megtalálható  Igénylőlap kitöltését és a Rendszergazda részére történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre az Igénylő és a Rendszergazda között.

1.2. Az Igénylő a Kártya átvételének időpontjában válik Kártyabirtokossá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére. A Kártya használatára a Kártyabirtokos és a Kártyabirtokossal azonos lakcímen élő személyek (maximum 5 fő) jogosultak.

1.3. A Kártyabirtokos a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.4. A Kártya előállításának költségeit (a továbbiakban: Kártyadíj) az Igénylő viseli.  A Kártyadíj összege:

Dunakanyar Helyi Kártya

Ø  Egyéni  kedvezménykártya – 2,000 Ft

Ø  Családi kedvezménykártya – 3,500 Ft

Dunakanyar Turisztikai Kártya

Ø  1 napos kedvezménykártya – 300 Ft

Ø  3 napos kedvezménykártya – 700 Ft

Ø  7 napos kedvezménykártya – 1,200 Ft

Ø  Éves  kedvezménykártya  – 4,300 Ft, amelyet az értékesítési partnereknél (Elfogadóhelyeken) készpénzben kell befizetni az igényléssel egyidejűleg, vagy internetes rendelésnél postai utánvéttel átvehető a postaköltséggel terhelt összeg ellenében.

1.5. A Rendszergazda a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:
•    a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
•    az Igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
•    az Igénylő a Kártyadíjat nem fizeti meg.

1.6. Amennyiben az Igénylő által kitöltött és elektronikus úton továbbított Igénylőlap hiányos, a Rendszergazda annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Rendszergazda a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.


2. A Kártya igénylése

2.1.   Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti:
•    személyesen Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az értékesítési pontokon (értékesítésben részt vevő Elfogadó partnerek,);
•    interneten a kitöltött Igénylőfelületen (www.dunakanyarkartya.hu),
•    valamint minden esetben a Kártyadíj megfizetésével.

2.2.  A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon történhet:
•    készpénzzel személyes igénylés esetén;
•    átutalással történő fizetéssel (számlaszám: CIB Bank 10700323-68711298-51100005) online igénylés esetén.

2.3.  Személyes igénylés/kártyahosszabbítás esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Rendszergazda vagy az Elfogadóhely jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.

2.4. Interneten történő igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a Kártya személyes átvételekor történik (a 2.3-as pontban felsorolt okmányok segítségével). Amennyiben az igényelt és kifizetett kártya átvételekor az ellenőrzés során a Rendszergazda megállapítja, hogy az igénylés nem jogos, akkor a befizetett kártyadíj nem jár vissza (1.5).

2.5.  A Kártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.

2.6.  A Kártya az alábbi helyeken igényelhető:
•    személyesen a Rendszergazda által megjelölt értékesítési pontokon,
•   telefonon a  06-20391-8582-es telefonszámon

•    elektronikus úton a www.dunakanyarkartya.hu honlapon
 

2.7. Az adatkezelés jogalapja az Igénylő/Kártyabirtokos önkéntes hozzájárulása. A fentiek alapján az Igénylő/Kártyabirtokos  önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda a Kártya rendszer üzemeltetése során az Igénylőlapon megadott személyes adatokat (név, lakcím, igazolványszám, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím és egyéb személyes adatok) a felhasználói jogosultság ellenőrzése, a Kártya kiállítása és az igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából és ahhoz kötötten megismerje, kezelje és felhasználja.

2.8. Az Igénylő/Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatait a Rendszergazda – a személyazonosság felfedése nélkül - statisztikai célra felhasználja és az így keletkezett statisztikai információkat, adatokat az Elfogadóhelyekre továbbítsa. 

A megadott adatokat kizárólag a Rendszergazda kezeli.
Az Igénylő/Kártyabirtokos, az igénylőlap kitöltésekor hozzájárulhat ahhoz, hogy a Rendszergazda az Igénylő/Kártyabirtokos részére hírlevelet, kommunikációs anyagokat illetőleg e-maileket küldjön.
A személyes adatok felhasználására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a 170/1993.(XII.3.) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.

2.9. Az Igénylő/Kártyabirtokos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
- A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Rendszergazda jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
- A személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
- A személyes adatok felhasználása jogszabályba ütközik

 

Az Igénylő/Kártyabirtokos a tiltakozását a Rendszergazdának juttathatja el. A Rendszergazda a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Rendszergazda a jogosulatlan adatkezelést megszünteti. A Rendszergazda a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot esetleg korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Igénylő/Kártyabirtokos egyebekben bármikor jogosult az alább megjelölt email címen a Rendszergazdától tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 

Az Igénylő/Kártyabirtokos részére a Rendszergazda tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A Rendszergazda elérhetőségei:

E-mail:   info@dunakanyarkartya.hu

Információs vonal: a 06-20-391-8546-es telefonszámon
Az Igénylő/Kártyabirtokos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat az Rendszergazdához a fenti elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben az Igénylő/Kártyabirtokos a Rendszergazdának a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 15 napon belül - bírósághoz fordulhat.

3. A Kártya átvétele

3.1. A Kártya az Igénylőlap Rendszergazdához történő beérkezését – elektronikus igénylés esetén annak visszaigazolását - követő 15 munkanapon belül kizárólag személyesen vehető át külön értesítést követően.

3.2. Az Igénylő a Kártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kártya előállításának és átadásának költségei a Rendszergazdát terhelik.

3.3. A Kártyabirtokos a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

3.4. A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Kártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

3.5. A Kártyabirtokos az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni.

4. A Kártya használata

4.1.  A Kártyabirtokos a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Kártya átvételével válik jogosulttá.

4.2. A Kártyabirtokos a Kártyával a www.dunakanyarkartya.hu honlapon vagy közvetlenül az Elfogadó Partnereknél feltüntetett kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos (családi kártya esetén annak egy háztartásban élő hozzátartozói is) által személyesen vehetők igénybe.

4.4. Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, vényköteles gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem lehetséges az Elfogadó Partner részéről.

4.5. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadóhelyen felmutatni, továbbá a személyazonosításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

4.6. Az Elfogadóhely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja, amennyiben
•    azt nem az arra jogosult személy használja;
•    a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártya adataival;


4.7. A Kártya el nem fogadása, bevonása esetén a Kártyabirtokos a kedvezmények nélküli árat, díjat érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

4.8. A Rendszergazda az Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 8 munkanapon belül közzéteszi a www.dunakanyarkartya.hu internetes oldalon.

4.9. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadóhelyeket megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja a www.dunakanyarkartya.hu honlapon.

4.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a www.dunakanyarkartya.hu internetes oldalon mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott és nyilvánosan közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.11. A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást/terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

4.12.  Az Elfogadóhelyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadóhely bejáratánál és / vagy a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kártya használatának lehetőségét.

5. A Kártya érvényessége

5.1. A Kártya érvényességi ideje:

Dunakanyar Helyi Kártya

A kiváltás évének december 31-i napjáig szól.

Dunakanyar Turisztikai Kártya

Érvényes 1 napos kártya esetén a kiállítás időpontját követő 24 óráig, 3 és 7 napos kártya esetén a kiállítás napját követő 3., illetve 7. nap 24 órájáig,  éves kártya esetén a kiváltás évének december 31-i napjáig szól.


6. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése

6.1. A Kártyabirtokos köteles a Rendszergazda részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.

6.2. A Rendszergazda a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles, postai úton történő pótlása esetén csak a postaköltség megfizetésére kötelezett.

6.3. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódás megállapítására a Rendszergazda jogosult külön vizsgálat alapján.

6.4. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

7. A Kártya letiltása, bevonása

7.1. A Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:
-  a Kártyabirtokos erre irányuló kérése esetén,

-  a Rendszergazda rendelkezése alapján, amennyiben:

·         a Kártyát nem az arra jogosult használja,

·         a Kártya érvényességi ideje lejárt

·          a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.

7.2. Amennyiben a használni kívánt Kártya érvényessége lejárt, úgy az Elfogadóhely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Kártya bevonására nem kerül sor.

7.3. Érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

7.4. A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadóhely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.

7.5. A Kártya letiltására irányuló jogos kérelem beérkezését követően a Rendszergazda haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

7.6. A leadott, letiltott, illetve bevont Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

8. Reklamáció

8.1.  A Kártyabirtokos panasszal élhet, amennyiben:
•    a Kártyaszerződés Rendszergazda vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,
•    a Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,
•    a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
•    a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre került.

8.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton (info@dunakanyarkartya.hu e-mail címen) jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

8.3. A Rendszergazda a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Rendszergazda további 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.


9. Ügyintézés, tájékoztatás

9.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs

csatornák állnak rendelkezésre:
•    az info@dunakanyarkartya.hu e-mail címen történő információkérés,
•    a www.dunakanyarkartya.hu weblap

•    a 06-20-391-8546-os telefonszám és információs vonal

9.2. A Kártyával foglalkozó munkatársak az alábbiakról nyújtanak tájékoztatást:
•    a Kártya igénylése, használata, érvényessége, letiltása, bevonása - információ
•    Elfogadóhelyek, kedvezmények mértéke
•    akciók
•    adatkezelési szabályok
•    eljárás a Kártya megrongálódása, elvesztése, ellopása esetén

10. Felelősségviselés

10.1.  A Kártyával összefüggésben felmerülő károkat a Felek felróhatóságuk arányában viselik.
10.2. A Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:
•    a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,
•    a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
•    a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Kártyát;
•    a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja
•    a Rendszergazda a Kártyaszerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények).

10.3. Az Igénylő/Kártyabirtokos az Igénylőlap átadásával/elküldésével és a Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

10.4. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Rendszergazda által történő felmondását vonhatja maga után.

10.5. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg. A Rendszergazda a Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

11. A Kártyaszerződés megszűnése

11.1.  A szerződés megszűnik:
•    írásba foglalt közös megegyezéssel,
•    a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
•    szerződésszegés esetén a Rendszergazda rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
•   egyéni káryta esetén  a Kártyabirtokos halálával
•    a jogosultsági feltételek megszűnésével,
•    ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
•    kizárólag a Dunakanyar helyi Káryta esetén, ha a Kártyabirtokos már nem rendelkezik állandó lakóhellyel a Dunakanyar és az Ipoly-menti térség bármelyik településén
•    a Kártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra,
•    a Kártya bevonásával.
 11.2.  A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:
•    a Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
•    a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,
•    az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetők vissza,
•    a Kártyabirtokos (örököse) köteles a Kártyát 30 napon belül a Rendszergazda részére átadni

11.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Kártya Rendszerből határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.


12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Rendszergazda nevében a Rendszergazda  kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

12.2. A Rendszergazda a Kártyabirtokos adatait a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, a Rendszergazda köteles az Igénylő adatait 60 napon belül törölni.

12.3. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, amely változtatásokról a www.dunakanyarkartya.hu honlapon értesíti a Kártyabirtokosokat. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

12.4. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Rendszergazda székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

12.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Érvényes: 2016. január 1-től visszavonásig.

 

II. ELFOGADÓ PARTNERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Dunakanyar Kártya Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen szabályozza az E-Duna-Ipoly Kft. (a továbbiakban: Rendszergazda) és a Dunakanyar Kártya Elfogadó Partner közötti Szolgáltatói szerződés létrejöttét, tartalmát, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.

I. Fogalmak

1)       RENDSZERGAZDA: E-Duna-Ipoly Kft. (2627 Zebegény Csalogány út 1. alatt) , mint kártyakibocsájtó.

2)       DUNAKANYAR KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM: egy sajátos kedvezményrendszert biztosító kártyarendszer és információs hálózat (továbbiakban: Program).

3)       KÁRTYA: Dunakanyar Helyi Kártya vagy Dunakanyar Turisztikai Kártya felirattal és logóval ellátott, a Rendszergazda által a jelen szerződésben részletezett kedvezmények igénybevétele céljából kibocsátott plasztik kártya (továbbiakban: Kártya)

4)       KÁRTYABIRTOKOS: Dunakanyar Helyi Kártyával vagy Dunakanyar Turisztikai Kártyával jogszerűen rendelkező személy, aki a Kártyát meghatározott érvényességi időre megvásárolta, és a Kártyán feltüntetésre került.

5)       ELFOGADÓ PARTNER: a Rendszergazda azon partnere, amely a Rendszergazdával jelen Szabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszony alapján a Dunakanyar Kártya rendszerben részt vesz és meghatározott kedvezmény(eke)t biztosít.

6)       ELFOGADÓHELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Dunakanyar Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.)

7)       REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen szabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Dunakanyar Helyi Kártyával vagy Dunakanyar Turisztikai Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok – valamint a jelen szabályzatban rögzítettek szerint vele együtt vásárló személyek - részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

8)       ALAPÁR: az Elfogadóhely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott bruttó kiskereskedelmi ár.

9)       JUTALÉK: az Elfogadóhely számára vonatkozó díjazás (a kártya alapdíjának 10%-a), amennyiben az Elfogadóhely részt vesz a Dunakanyar Kártya értékesítésben.

 

II. Általános Szerződési Feltételek

1)       A „Dunakanyar Kedvezménykártya Program” sajátos kedvezményrendszert biztosító kártyarendszer, kereskedelmi és információs hálózat.

2)       A  Dunakanyar Kedvezménykártya Programhoz és a rendszerhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok, valamint a kibocsátott Kártya tulajdonjoga az E-Duna-Ipoly Kft.-t illeti meg.

3)       Elfogadó Partnerré váláshoz a Rendszergazda és a szolgáltató között Szolgáltatói szerződés megkötése szükséges.

4)       Szolgáltatói szerződés kötésére jogosult bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás, amely terméket értékesít és/vagy szolgáltatást nyújt.

5)       A Szolgáltatói szerződés a jelen Szabályzat 1.sz mellékletét képező  Kedvezményadói Adatlap formanyomtatványok (a továbbiakban: Szerződés) kitöltését, a Rendszergazda megbízottja részére történő átadását követően a Rendszergazda általi visszaigazolással, a visszaigazolás időpontjában jön létre.

6)       Az Elfogadó Partner a Kedvezményadói Adatlap kitöltésével, aláírásával, valamint a Rendszergazda részére történő átadásával a jelen Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

7)       Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa üzemeltetett vállalkozás (Elfogadóhely) a Kártya rendszer elfogadóhelyeként, a Szerződés időtartama alatt a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékéből az általa a Szerződés részét képező Kedvezményadói Adatlapon megadott mértékű kedvezményt nyújt az érvényes Kártyával rendelkező és a kedvezményt igénybe venni kívánó Kártyabirtokos számára.

8)       Az árkedvezmény mértéke a Kedvezményadói Adatlapon rögzített %-os vagy egyéb módon szabályozott árengedmény, amely a Kártyabirtokost az igénybe vett termékeket/szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül illeti meg.

9)       Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az árengedmény során az aktuálisan érvényes árlista alapján megállapított bruttó kiskereskedelmi árat veszi alapul.

10)   Az Elfogadó Partner a 9. pontban említett árat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó kedvezmény nélküli ár, valamint a Kártyabirtokos számára nyújtott kedvezmény mértéke is.

11)   Az Elfogadó Partner bármilyen a Dunakanyar Kártya program keretében nyújtot kedvezmény módosítást köteles az Rendszergazda számára írásban jelezni. 

12)   Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.

13)   Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Kártya rendszer jó hírének megőrzése érdekében, továbbá vállalt kötelezettségeiről minden érintett és a Kártyabirtokossal kapcsolatba kerülő munkatársát időben tájékoztatja, betanítja.

14)   Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden általa működtetett Elfogadóhelyen a Kártya rendszerben való tagságát jelölő Dunakanyar Kártya elfogadóhely matricákat jól látható helyre (bejáraton és pénztárgépen) kihelyezi, illetve az esetleges sérült matrica tényéről a Rendszergazdát értesíti.

15)   Az Elfogadó Partner vállalja, hogy félévente kitölti a Rendszergazda részéről küldött (a Dunakanyar Kártya programmal kapcsolatos) kérdőívet és azt a Rendszergazda részére 5 munkanapon belül visszaküldi.

A matricákat az E-Duna-Ipoly Kft. bocsátja ingyenesen az Elfogadó Partner rendelkezésére, melyet Elfogadó Partner az átvételt követő 5 munkanapon belül köteles az elfogadóhelyen jól látható helyre (bejáraton és pénztárgépen) kihelyezni.

16)   A kedvezményt a Kártyabirtokos a Kártya előzetes (az ellenérték kiegyenlítését megelőző) bemutatásával - a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti. Megilleti továbbá a kedvezmény a Kártyabirtokossal azonos lakcímen élő személyeket maximum 5 főig (kivételt képez a Dunakanyar Helyi Kártya egyéni kedvezménykártya változata) is abban az esetben, ha a Kártyabirtokos a teljes vásárlást/fogyasztást együttesen fizeti.

17)   Az Elfogadóhely a kedvezmény igénybevételét megelőzően jogosult a Kártyát használni kívánó személy jogosultságát ellenőrizni. Ennek érdekében jogosult és köteles a Kártyabirtokos vagy ekként a kedvezményt igénybe venni kívánó személy azonításához szükséges valamely okmányát elkérni és az adatok összevetése útján a jogosultságot megállapítani, ezt követően az okmányt köteles visszaszolgáltatni. Ha valaki a jogosultság igazolását megtagadja, úgy az Elfogadó partner kedvezményt sem köteles biztosítani részére.

18)   Az Elfogadóhely kizárólag érvényes Kártyával rendelkező Kártyabirtokos részére nyújthat kedvezményt.

19)     A jutalékfizetés feltételei

19.1.   A Kártya kibocsátó (Rendszergazda) vállalja, hogy jutalékot fizet azoknak az Elfogadóhelyeknek (kedvezményadó partnereknek), akik részt vesznek a kedvezményadó partner szolgáltatási helyszínén történő kedvezménykártya értékesítésében.

19.2.   A jutalékot a Kártya kibocsátó (Rendszergazda) havonta fizeti az Értékesítési partner részére – mind formájában, mind tartalmában jogszerűen kiállított – számla ellenében, átutalással, a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napos fizetési határidővel.

19.3.   A jutalékszámítás alapja, a tárgyhónapban az Értékesítési partner által, a kedvezménykártya vásárlók részére értékesített és kifizetett kártyák bruttó kiskereskedelmi ára, mértéke pedig a kedvezménykártya bruttó összegének 10%-a.

20)   Az Elfogadóhely – jegyzőkönyv felvétele mellett - köteles a részére bemutatott Kártyát bevonni és a Rendszergazda részére haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül átadni, amennyiben megállapításra kerül, hogy:

  • a Kártyát nem az arra jogosult használja,
  • a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés igazolási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit

21)   Amennyiben a Kártya érvényességi ideje lejárt, vagy az adott kedvezmény igénybevételéhez nincsen elegendő fedezet úgy az Elfogadóhely köteles erre felhívni a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Kártya bevonására nem kerülhet sor.

22)   A Szolgáltatói szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Az Elfogadó Partner vagy a Rendszergazda (megbízott nyilatkozata útján) a Szolgáltatói szerződést jogosult a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül, 30 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondás időtartama alatt az Elfogadó Partner továbbra is köteles a kedvezmények nyújtására. A Rendszergazda jogosult azonnali hatályú felmondás esetén ennek tényéről a nyilvánosságot bármely módon tájékoztatni.

23)   A Rendszergazda jogosult a Szolgáltatói szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Elfogadó Partner súlyosan megszegi a Szolgáltatói szerződésben foglaltakat. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

·         a Kártyabirtokos részére nem vagy nem az előre meghirdetett mértékű kedvezményt nyújtja,

·         a Dunakanyar Kártya matricát felszólítást követően sem helyezi ki,

·         vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indult, vagy ilyet kezdeményeztek, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte,

·         amennyiben a 3. lakossági panasz (minden panaszt a bejelentést követően kivizsgálunk) alapján is szerződésszegő magatartást tanúsít az Elfogadóhely.

24)   Az Elfogadó Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni a Rendszergazdát, amennyiben bármely okból a vállalt kedvezmény nyújtására nem képes, annak nyújtását felfüggesztette, szünetelteti vagy beszüntette. Az Elfogadó Partnert kártérítési felelősség terheli, amennyiben a kedvezményadás elmaradása vagy nem megfelelő mértéke – bizonyítható módon – neki felróható, amely esetre kötelezettséget vállal a meg nem adott kedvezmény 15 napon belül történő megfizetésére az érintett Kártyabirtokos részére.

25)   Az Elfogadó Partner vállalja, hogy a Szolgáltatói Szerződés megszegésével a Kártyabirtokosnak, illetve a Rendszergazdának okozott valamennyi kárt megtéríti.

26)   Az Elfogadó Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Kedvezményadói Adatlapon szereplő adatait a Rendszergazda a Kártya rendszer működéséhez szükséges célból és ahhoz kötötten, továbbá statisztikai célra felhasználja. Így különösen hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozás (Elfogadóhely) nevét, címét, tevékenységi körét, nyitvatartási idejét, a vállalt kedvezmények körét és mértékét az interneten, illetve egyéb nyilvános helyeken reklám céljából közzétegye ezen adatokról a Kártyabirtokosokat, vagy a Dunakanyar Kártyáról érdeklődő bármely személyt, bármely módon tájékoztassa.

27)   A Rendszergazda az Elfogadó Partner által közölt adatokat a Szolgáltatói szerződés megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni.

28)   Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Dunakanyar Kártya rendszer jó hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a Kártya rendszer tulajdonosának, a Rendszergazdának, továbbá a Kártya rendszerben részes vállalkozások vagy a Kártyabirtokosok jó hírének csorbítására vagy megsértésére.

29)   A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A szabályzat – és ennek megfelelően a szerződési feltételek – módosítása esetén a módosításról a Rendszergazda köteles valamennyi Elfogadó partnerét igazolható módon tájékoztatni. A tájékoztatás közlését követő 8 naptári napon belül – amennyiben az Elfogadó partner a módosított feltételeket nem fogadja el – az Elfogadó partner jogosult a módosításra tekintettel a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben ezen idő elteltével ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy a módosított feltételek részéről elfogadottnak tekintendők. E körben az Elfogadó partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nyilatkozattétel elmaradása részéről a módosított feltételek elfogadását jelenti.

30)   A Rendszergazda köteles a jelen Szabályzat mindenkor érvényben lévő változatát internetes oldalán (www.dunakanyarkartya.hu) hozzáférhetővé tenni, illetve a Szabályzatban történt módosításokról valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Elfogadó Partnert e-mailben haladéktalanul értesíteni. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

31)   Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa működtetett Elfogadóhely mindenkor a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el a Kártya használata során.

32)   A Rendszergazda és az Elfogadó Partner között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Rendszergazda székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

33)   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), továbbá magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Érvényes: 2016. január 1-től visszavonásig.